MAJ 2019r. – miesiąc zmian w kasach fiskalnych. Pamiętaj o ważnych terminach !

Znalezione obrazy dla zapytania kasa fiskalna online zmiany

W maju zrobiło się głośno o zmianach w „kasach fiskalnych” .

Poniżej przedstawiam Wam kilka ważnych kwestii o których każdy posiadacz obecny lub przyszły kasy fiskalnej powinien wiedzieć.

  1. W związku z ze zmianami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, które obowiązuje od 01.05.2019r. pracodawca ma obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną.

– W przypadku osób już zatrudnionych, termin uzyskania takiego rozporządzenia to do 31 maja 2019 r.  (rozporządzenie to weszło w życie bez vacatio legis, w § 58 wskazano w tym przypadku datę 31.05.2019 r.).

-Dla osób nowo przyjmowanych do pracy (po 1 maja 2019r.) – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej. „§ 6.  4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.”

Ponad to: „§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1″

  1. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

Dla kas fiskalizowanych przed tą datą zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT (§59.).

Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,

Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

  1. Od 1 maja 2019r. ulgę na zakup kasy fiskalnej można odliczyć tylko w przypadku zakupu kasy online! Bez zmian pozostała kwota ulgi. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku lub dokonać zwrotu na rachunek bankowy kwotę wydatkowaną do wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł.

 

  1. Na koniec krótko o tym to co czeka nas w przyszłości. Czyli : od kiedy zostanie nałożony obowiązek ewidencji przy użyciu kas online i kogo będzie dotyczył?
Od kiedy? Kogo dotyczy?
01.01.2020r. -świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

– dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

01.07.2020r. -świadczących usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

01.01.2021r. Dla usług:

-fryzjerskich,

– kosmetycznych i kosmetologicznych,

– budowlanych,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawniczych,

– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Informacja o zasadach ewidencji na kasie fiskalnej

Oświadczenie pracownika – obsługa kasy fiskalnej