12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy!

12 listopada 2018r. będzie dniem wolnym od pracy!

Jeszcze podpis prezydenta ale to już chyba tylko formalność.

Proszę zwrócić uwagę na listę podmiotów które jednak będą normalnie pracować.

W tym dniu pracować będą między innymi:

– sklepy( placówki handlowe),

– kierowcy czy spedytorzy, zatrudnieni w transporcie i w komunikacji,

– osoby zatrudnione przy niezbędnych remontach, w rolnictwie i hodowli.

– świadczący usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. pracownicy sklepów internetowych – oraz urządzeń telekomunikacyjnych,

–  świadczący pracę w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, czy też pracownicy zatrudnieni w systemie, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,

–  zatrudnieni przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

– pracujący w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

-zatrudnionych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

A co z wynagrodzeniem za pracę w takim dniu?

Według mnie jeśli 12 listopada 2018 r. zostało wpisane  jako uroczyste święto narodowe, dzień wolny od pracy to za pracę w tym dniu będzie się należał dzień wolny od pracy przyznany w innym dniu, do końca danego okresu rozliczeniowego lub dodatek 100 % do wynagrodzenia. Poniżej załączam treść projektu, opinię prawną oraz zgłoszoną poprawkę.

2931- projekt ustawy.

2931-001opinia prawna

2931-002-poprawka