Pracodawco zatrudniasz myśliwego? Sprawdź komu po zmianach przysługuje prawo do dodatkowych 6 dni roboczych płatnego zwolnienia od pracy!

Prawo do dodatkowych 6 dni płatnego zwolnienia od pracy w roku dają pracownikowi-myśliwemu przynależącemu do koła łowieckiego i tym samym uprawnionego do polowania, i  do odstrzału sanitarnego- zapiski ustawy z dnia 14 grudnia 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Takie zwolnienie od pracy powinno zostać udzielone  w terminie wspólnie uzgodnionym z pracodawcą a łączny okres zwolnienia  nie może przekraczać 6 dni w danym roku kalendarzowym.

Za czas zwolnienia na okoliczność „sanitarnego odstrzału zwierząt” pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia  ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (fragment)

4) po art. 47b dodaje się art. 47c w brzmieniu:

„Art. 47c. 1. Osobie uprawnionej do wykonywania polowania wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 i art. 47 ust. 1, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał.

2. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub nie wykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym.

3. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub nie wykonywanie zajęć służbowych, o których mowa w ust. 2, jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza będącego osobą, o której mowa w ust. 1, w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu.

4. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym.

5. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych, o którym mowa w ust. 4, pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

Treść ustawy